Kvalitetsarbete

Verksamhetsuppföljning är en grundpelare i vårt arbete med att utveckla vården. Genom att blicka bakåt och utvärdera vårt arbete kan vi veta åt vilket håll utvecklingen ska ledas.

Vi har kvalificerade system för statistik och uppföljning och tar regelbundet internt fram data för att få veta vad vi gör, för vem och vad det får för resultat. Detta sammanställs till exempel i Stockholms läns landstings sjukvårdsområdes, SLSO:s, Kvalitetsbokslut.

Vi rapporterar också data till de olika instanser som följer upp vår verksamhet och mäter kvaliteten i vårt arbete, till exempel landstingets beställarorganisation och Socialstyrelsen. Dessutom är vi anslutna till nationella kvalitetsregister som berör våra målgrupper.

Publicerat

BUP Stockholm ger ut böcker, rapporter, skrifter och sammanställningar som beskriver verksamheten.

Läs mer om våra publikationer

För att kunna följa upp och förbättra vården registrerar vi uppgifter i kvalitetsregister

I ett kvalitetsregister registrerar vårdgivare i hela landet uppgifter om patienter, olika behandlingar och resultatet av behandlingarna. Uppgifterna sammanställs och används för att utveckla vården i framtiden.

Läs mer om kvalitetsregister

Barn, unga och föräldrar upplever ett bra bemötande på BUP

Drygt fyra av fem familjer som kommer till BUP instämmer helt i att de får ett bra bemötande men många vill få mer information om vad de kan få för hjälp av BUP. Det är några av resultaten från den patientenkät som BUP genomförde under våren 2019.

Läs mer om resultaten från BUP:s patientenkät