Konstföreningens stadgar

Föreningen

§ 1. Föreningens syfte är att stödja den ”konsthärliga” verksamheten inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP i Stockholms läns landsting, genom att

  • uppmuntra medlemmarnas konstnärliga talanger och intressen samt anordna utställningar med verk av konstutövare med anknytning till BUP 
  • erbjuda medlemmarna gemensamma visningar av konst i olika former 
  • årligen anordna ett konstlotteri


Medlemskap

§ 2. Medlemskap i Konstföreningen Maria är öppet för alla med anknytning till BUP.

§ 3. Medlemsregister ska föras och ansvarig utses. Det åligger varje medlem att meddela förändringar av adress.

§ 4. Medlem som erlagt årsavgiften senast den 31 augusti är berättigad att delta i årsmötesförhandlingar och konstlotteri.


Styrelsen

§ 5. Vid årsmötet väljs en styrelse på minst 4 och högst 7 ledamöter för en mandatperiod på ett år. Arbetsåret omfattar tiden från ett årsmöte till påföljande årsmöte.

§ 6. Ordföranden väljs av årsmötet medan styrelsen inom sig fördelar övriga ansvarsområden.

§ 7. Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.

§ 8. Protokoll ska föras och justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokoll från styrelsemöten, ekonomisk redovisning samt medlemsförteckning ska finnas tillgängliga för medlemmarna.

§ 9. Kassören har hand om föreningens ekonomi, sköter inkassering och utbetalning samt för kassabok över föreningens räkenskaper.

§ 10. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 11. Styrelsen ansvarar för inköp till konstlotteriet samt för genomförandet av utlottningen.


Årsmötet

§ 12. Verksamhetsåret löper under tiden 1 februari –31 januari och årsmöte hålls under första kvartalet.

§ 13. Kallelse och handlingar till årsmötet ska sändas till medlemmarna minst tre veckor i förväg. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari.

§ 14. Vid röstning gäller en röst per medlem och enkel majoritet.
Personliga fullmakter från röstberättigade medlemmar gäller vid omröstning liksom för deltagande i konstlotteriet.

§ 15. Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:
Mötets öppnande
Fråga om mötets behöriga utlysning
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Fastställande av dagordning
Val av två protokolljusterare
Föredragning av verksamhetsberättelsen
Föredragning av revisorernas berättelse
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Beslut om årsavgift
Övriga frågor, motioner m m
Mötets avslutning
I samband med årsmötet utlottas den inköpta konsten.


§ 16. Stadgeändringar

Ändring av föreningens stadgar kan ske via omröstning vid två på varandra följande möten – varav ett ska vara årsmöte. Förslag på nya stadgar ska skickas ut minst tre veckor i förväg. Vid omröstning gäller en röst per medlem och enkel majoritet. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.

§ 17. Upplösning av föreningen

Föreningens upplösning kan ske om föreningen vid två på varandra följande medlemsmöten, varvid ett ska vara årsmöte, beslutar härom. Föreningens tillgångar används för ändamål som fastställs i samband med beslut om upplösning. Beslutet meddelas samtliga medlemmar.

 

Hur blir man medlem i konstföreningen?

Du skickar bara ett e-post med ditt namn och e-postadress till föreningens kassör/registrator: anna.lund@sll.se och sätter in 200 kr på plusgirokonto 1271541-3.

Verksamhetsåret

Verksamhetsåret för konstföreningen löper under tiden 1 februari–31 januari och årsmöte hålls under första kvartalet.

Verksamhetsberättelse 2017 (PDF)

Protokoll från årsmötet 2017 (PDF)

Senaste nytt från konstföreningen