Stockholm Longitudinal Suicidal Adolescent Cohort

Plats: BUP Heldygnsvård

Bakgrund

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män 15-44 år och den näst vanligaste hos kvinnor i samma ålder. Diagnoser så som depression, ångest och andra diagnoser av allvarlig psykisk sjukdom som bipolär eller psykos har visats predicera förhöjd suicidrisk hos ungdomar. Även biologiska markörer, så som immunologiska och stressrelaterade, samt genetik har på senare år visat sig kunna identifieras som riskfaktorer vilka kunnat påvisas relatera till ökad suicidrisk och suicid.

Design och metoder

Prospektiv studie med alla patienter i åldern 11-17 hänvisad till Stockholms barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagning kommer att tillfrågas att ingå i studien (n=1000 /år). Patienterna skattas i akutskede för suicidalitet, symptom samt genetik och följs upp inom en vecka med en webbaserad enkät avseende diagnostik, psykiatriska symptom, sociala faktorer och livskvalitet med frågeställningen om mönster av riskfaktorer i ungdomsåren kan predicera självmord och självmordsbeteende. Vidare vill vi studera om det går att identifiera genetiska markörer som predicerar självmordsförsök, självmordstankar, psykiatrisk sjuklighet som problematiska utfall i vår kohort? Vidare kommer ett urval av patienter genomgå provtagning avseende biologiska markörer för att studera om biologiska immunomarkörer förutsäga risken för självmord och upprepade självmordsförsök. 

Målsättning

Om vi kan verifiera och identifiera dessa riskfaktorer, biologiska markörer samt genetik och att detta förhållande råder hos ungdomar kan vi på ett tidigt skede fånga in de individerna med störst risk för att begå nya självmordsförsök eller självmord. 

Forskningsgrupp

PI: Tobias Edbom

Deltagare: Paul Lichtenstein, Bo Runesson, Sophie Erhart, Neil Cleland, Mathias Lundberg