Psykosocial marginalisering hos barn med neuropsykiatriska problem – en longitudinell tvillingstudie

Beskrivning

Forskningsprojektet, som är en doktorsavhandling, fokuserar på i vilken omfattning de som är screen-positiva för neuropsykiatriska diagnoser i barndomen, löper risk för psykosocial marginalisering i tonåren, med särskilt fokus på ADHD och könsskillnader. 

 

Syfte

Projektet syftar att bidra till förståelsen för hur neuropsykiatriska symptom, med tonvikt på ADHD, bidrar till psykosocial marginalisering hos flickor och pojkar.

Metod

I projektet ingår att validera screening-intervjun som används och att undersöka i vilken utsträckning  ADHD symptom i barndomen förutspår negativa psykosociala konekvenser inom en rad områden vid 15 års ålder, med hänsyn tagen till komorbiditet med andra neuropsykiatriska problem. Vidare studeras hur könstillhörighet påverkar sambandet mellan olika nivåer av ADHD-symptom (screen-negativa, screen-intermediära och screen-positiva i barndomen) och en rad psykosociala utfall i tonåren. Slutligen görs analyser kring hur arv och miljö har inflytande på emotionella problem i kombination med ADHD i tonåren.

Resultat: