Användbarheten av DAWBA

Bakgrund

Ett sätt att få objektiv och kvantifierbar information om de psykiska problem som barn och ungdomar söker hjälp för är strukturerade och halvstrukturerade diagnostiska intervjuer. Under senaste decennierna i takt med ökad internetanvändning har en databaserade diagnostisk intervjuer utvecklats även inom Barn- och ungdomspsykiatrin. 

Syfte

Projektet syftar till att studera attityder till diagnostiska intervjuer i praktiken generellt och nyttan och användbarheten av internetbaserad diagnostisk intervju, DAWBA, specifikt.

Frågeställningar

1) Vilka attityder har kliniker inom BUP-divisionen Stockholm till strukturerade diagnostiska intervjuer?

2) Passar DAWBA olika patientgrupper i olika hög utsträckning, det vill säga vilka patienter väljer att inte besvara DAWBA?

3) Hur upplever patienterna och deras föräldrar att fylla i DAWBA? 

4) Finns det hälsoekonomiska vinster med att använda DAWBA jämfört med kliniska intervjuer?

Arbetsgrupp

Studien är ett doktorandprojekt för Mia Danielson med Jan-Olov Larsson som huvudhandledare.