Bedömningsinstrument

BUP Stockholm har medverkat i arbetet med att översätta dessa bedömningsinstrument till svenska. Instrumenten får skrivas ut och användas fritt. 


ASSIST-Y

ASSIST-Y är ett screeningformulär som mäter substansanvändningssyndrom för tobak, alkohol samt sju andra substanser samt övriga droger. Det är främst avsett som intervju men kan även användas självadministrerat via dator eller platta. Dock är det mindre lämpat att användas självadministrerat på papper på grund av en något komplicerad konstruktion.

Instrumentet är ursprungligen utvecklat för missbruksscreening av vuxna patienter inom primärvården. Det har sedan anpassats för att passa barn och ungdom. ASSIST har tagits fram av WHO och kan ses som en utveckling av AUDIT som har färre frågor men som omfattar ett större antal substanser.

Läs mer och ladda ner ASSIST-Y

 

CRAFFT 

CRAFFT är ett screeningformulär som mäter substansanvändningssyndrom för alkohol, marijuana och andra preparat. Det kan användas som intervju, självadministrerat i pappersformat eller via dator.

Instrumentet är ursprungligen utvecklat för att vara ett kort, reliabelt och praktiskt användbart screeningformulär för barn och ungdom för användning på läkarmottagningar. Det skulle avse både alkohol och andra missbrukspreparat.

Läs mer och ladda ner CRAFFT

 

FAS-SR

Family Accommodation Scale for obsessive-compulsive disorder är ett självskattningsformulär där den anhörige bedömer graden av familjeanpassning till en patients tvångssymtom. Den anhörige identifierar aktuella typer av tvångstankar och tvångshandlingar hos patienten. Sedan skattar den anhörige hur många dagar under den senaste veckan de har använt sig av olika typer av anpassningar till patientens tvångssyndrom.

Skalan har översatts av BUP Stockholm och finns för nedladdning på Yale School of Public Health . Där finns även mer information om skalan samt möjlighet att ladda ner skalan i olika språkversioner.

Läs mer och ladda ner FAS-SR 

 

Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling

Under de senaste åren har vi inom BUP i Stockholm arbetat med att ta fram riktlinjer till stöd för vårt arbete. Den fjärde och senaste utgåvan av boken färdigställdes under 2015.

Läs mer om BUP:s Riktlinjer

Om BUP

BUP Stockholm är en av världens största sammanhållna barn- och ungdomspsykiatriska organisationer. Tillsammans är vi drygt 1 000 anställda som under ett år möter ungefär 22 000 barn och unga och deras familjer. Vår målsättning är att vården ska präglas av helhetssyn, delaktighet och kvalitet.

Läs mer om BUP Stockholm