Stadgar för BUP´s Seniorförening

§ 1 Föreningens målsättning är att

 • samla föreningens medlemmar till gemensamma träffar
 • bilda och stödja olika intressegrupper och aktiviteter
 • ta emot och förmedla idéer om nya grupper
 • informera nyblivna BUP-pensionärer om BUP´s Seniorförening

 

§ 2 Medlemskap
Medlemskap är öppet för redan pensionerade från PBU/BUP och blivande pensionärer från BUP.

 

§ 3 Medlemsavgift
Medlemsavgiften avseende innevarande verksamhetsår ska vara inbetalad senast den 31 maj för fortsatt medlemskap. Årsmötet beslutar varje år hur stor medlemsavgiften ska vara under kommande år.

 

§ 4 Medlemsregister
Medlemsregister ska föras och ansvarig utses. Fortlöpande material för uppdatering av medlemsregistret lämnas till den ansvarige.

 

§ 5 Årsmöte
Årsmöte hålls under 1:a kvartalet respektive år. Kallelse och handlingar till årsmöte ska sändas till medlemmarna senast tre veckor i förväg.

 

§ 6 Styrelse, revisorer och valberedning
Vid årsmötet väljs en styrelse på minst 7 och högst 9 ledamöter, med en mandattid på 2 år. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Vid årsmötet väljs också 2 personer till revisorer samt 3 personer till valberedningen.

 

§ 7 Årsmötets beslutsmässighet
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Därvid gäller en röst per medlem och enkel majoritet. Vid lika antal röster, har ordförande utslagsröst.

 

§ 8 Dagordning vid årsmötet

 • Mötets öppnande
 • Fråga om mötets behöriga utlysning
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet 
 • Val av två protokollsjusterare
 • Fastställande av dagordning
 • Föredragning av verksamhetsberättelsen
 • Föredragning av revisorernas berättelse
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning till nästa årsmöte
 • Beslut om årsavgift
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutning

 

§ 9 Verksamhetsår
Verksamhetsår följer kalenderåret (1 januari–31 december). Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med påföljande årsmöte.

 

§ 10 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig i enlighet med styrelsebeslut.

 

§ 11 Styrelsens beslutförhet och sammanträden
Styrelsen är beslutsmässig när minst 5 av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Protokoll ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Kassören har hand om föreningens ekonomi samt för kassabok över föreningens räkenskaper.

 

§ 12 Protokoll och övriga handlingar
Protokoll från styrelsemöten, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt medlemsförteckning ska finnas tillgängliga för medlemmarna.

 

§ 13 Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar kan ske endast om föreningen vid två på varandra följande medlemsmöten – varav ett ska vara årsmöte – beslutar därom. Därvid gäller en röst per medlem och enkel majoritet. Vid lika antal röster, har ordförande utslagsröst. Samtidigt med skriftlig kallelse till möten rörande stadgeändring ska medlemmarna delges ärendet.

 

§ 14 Upplösning av föreningen
Föreningens upplösning kan ske om föreningen vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte – beslutar därom. Därvid gäller en röst per medlem och enkel majoritet. Vid lika antal röster, har ordförande utslagsröst. Föreningens tillgångar används för ändamål som fastställs i samband med beslut om upplösning. Beslut om upplösning meddelas samtliga medlemmar.

Styrelsen 2018

Björn Wrangsjö, ledamot
Irene Svanerud, vice ordförande
Margareta Carlberg, kassör
Ewa Heller-Ekblad, sekreterare
Britt-Marie Nordh, ledamot
Sten Lundqvist, ledamot
Gunilla Bervander, ordförande

Kontakt

Adress:
BUP´s Seniorförening
c/o Gunilla Bervander
Gustaf Wickmansväg 9
125 59 Älvsjö

Tel: 070-293 29 04
Ordförande Gunilla Bervander

PlusGiro 30 89 47-1

Organisationsnummer:
802 437-2537