Årsberättelse 2016

Styrelsen samt övriga funktionärer

Vid årsmötet 2016 omvaldes på 2 år Ewa Heller Ekblad, Irene Svanerud, Gunilla Bervander och Björn Wrangsjö. Till nyval på 2 år valdes Britt-Marie Nordh. Övriga ledamöter har 1 år kvar på sitt mandat: Margareta Carlberg, Aina Gillros och Sten Lundqvist. Marit Duna har avgått
Gunilla Bervander har under året varit ordförande, Irene Svanerud vice ordförande, Margareta Carlberg kassör och Ewa Heller Ekblad sekreterare
Revisorer under året har varit Urve Ilveby och Helena Ekström
I valberedningen för år 2016 har ingått, Lott Belfrage, Ulla Andersson och Sari Granström (sammankallande)

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten: 18 januari, 29 februari, 14 april, 30 maj, 29 augusti, 26 september,
7 november och 16 december. Protokollen finns tillgängliga i pärm hos ordföranden Gunilla Bervander

Seniorföreningens medlemsmöten under verksamhetsåret

Den 29 januari intog 31 medlemmar den ”traditionella” gemensamma lunchen på Stadshuskällaren med efterföljande kaffe och samvaro

Den 7 mars deltog 32 medlemmar i föreningens 9:e årsmöte i Mariasalen, Rörstrands Slott.
Efter årsmötet, kaffe och samvaro, höll Anita Hammarstedt föredrag om ”Att skriva ner sig egen historia – innan det är för sent”. Aina Gillros avtackades för sitt arbete i styrelsen som kassör under åren 2006 – 2016 med blommor och korg med delikatesser. Margareta Carlberg övertar kassörskapet

Den 2 juni deltog 20 medlemmar i en utflykt med båt till Birka och guidad visning av fornlämningsområdet

Den 6 september deltog 23 medlemmar i ett medlemsmöte med Peter Eriksson om ”Vart är barn- ochungdomspsykiatrin på väg?”

Den 3 oktober deltog 30 medlemmar i en guidad visning av Konsten i Riksdagshuset. Efteråt kaffe på Grillska huset

Den 7 november deltog 22 medlemmar i ett studiebesök på BUP´s Forskningscentrum, Gävlegatan 22

Den 30 november deltog 27 medlemmar i ett medlemsmöte ”Om den svenska asylpolitikens betydelse för barns- och ungdomars situation” - i BUP´s lunchrum, Folkungagatan 44. Medverkande var Marie Balint, Jan Nord, Mikael Billing, Monica Brendler samt Björn Wrangsjö

Övriga aktiviteter under året

De olika grupperna som bildats inom föreningens ram fortsätter att träffas
Samtalsgruppen under ledning av Björn Wrangsjö diskuterar vad som rör sig i samhället
Kuratorsgruppen har under året fortsatt diskutera kuratorsarbetets innehåll och utveckling
Tre bokcirklar pågår

Medlemsutvecklingen

Under år 2016 har 7 medlemmar utgått och 5 nya tillkommit
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2016/2017:89

Ekonomisk redovisning

Den ekonomiska redovisningen/balansrapporten för år 2016 bifogas särskilt
Verifikationer och redovisningar för året finns tillgängliga i pärm hos ordföranden Gunilla Bervander

Stockholm den 31 december 2016
Ordföranden Gunilla Bervander

Läs årsberättelsen som PDF

Styrelsen 2018

Björn Wrangsjö, ledamot
Irene Svanerud, vice ordförande
Margareta Carlberg, kassör
Ewa Heller-Ekblad, sekreterare
Britt-Marie Nordh, ledamot
Sten Lundqvist, ledamot
Gunilla Bervander, ordförande

Bli medlem i Seniorföreningen

Information och inbjudan till BUP-anställda med pensionering i sikte och redan pensionerade från PBU/BUP.

Läs mer om att bli medlem