Uppskattat forum för patienter och närstående

Berätta, kom med förslag, ställ frågor eller bara lyssna. På BUP:s patient- och närståendeforum tas förslag och synpunkter tillvara. Ett förslag som nu blir verklighet är gratis wifi på heldygnsvården och akuten.

Varje vecka håller BUP:s brukarinflytandesamordnare, BISAM, forum för patienter på dagvården och heldygnsvården. De håller även forum för närstående till patienter vid heldygnsvården.

– I forumen får patienten och anhöriga möjlighet att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Det skapar transparens och delaktighet, säger brukarinflytandesamordnaren Jennie Moberg som leder patientforumet.

Förslag tas tillvara

Vid varje forum tas minnesanteckningarna som samlas i en pärm. Pärmen är tillgänglig för alla på avdelningarna som vill ta del av vad som sagts. Alla synpunkter och förslag anonymiseras så att man ska känna sig trygg med att uttrycka sina åsikter.

– Vi välkomnar alla synpunkter, både positiva och negativa. De negativa synpunkterna ser vi som en möjlighet till förbättringar, säger brukarinflytandesamordnaren Janine Semius som leder närståendeforumet.

En gång per termin sammanställs minnesanteckningarna, svaren kategoriseras och matas in i ett system, som används inom hela Stockholms läns sjukvårdsområde. Sedan analyseras resultatet.

– Det ger ett evidensbaserat underlag som ger tydlig vägledning av vad patienter och anhöriga efterfrågar. Ett exempel på ett förslag som nu blir verklighet är wifi på heldygnsvården och akuten, säger Jennie Moberg.

Närstående nöjda med bemötandet

Den senaste mätningen, som gjordes mellan den 4 oktober och den 8 november, visar att närstående till patienter i heldygnsvården är nöjda med bemötandet från personalen. Några av synpunkterna var: ”personalen är bra, tillmötesgående och ger information”, ”när man frågar personalen får man svar och all personal hjälper till, vilket känns bra” och ”kontaktpersonerna fångar också upp föräldrarna på ett bra sätt, de visar att de finns, tränger inte på, de är lyhörda. De tar hand om våra känslor också.” Flera av ungdomarna önskade tydligare information om vilka aktiviteter som finns på heldygnsvården.

– Nu har vi samlat all information som patienten kan behöva i en patientmapp, bland annat information om aktiviteter. Alla patienter får en sådan när de skrivs in, säger Janine Semius.

Bilden: Brukarinflytandesamordnarna Jennie Moberg och Janine Semius håller i patient- och närståendeforumen.

 

Delaktighet i vården

Inom BUP finns två brukarinflytandesamordnare, BISAM. De arbetar med patienters och föräldrars upplevelse av BUP och deras möjlighet att vara delaktiga i vården. En BISAM har antingen egen erfarenhet av psykisk ohälsa och psykiatrisk vård, eller är anhörig till någon som mår eller har mått psykiskt dåligt.

Läs mer om BISAM