Mottagningen för Barninternetprojekt, BIP

Just nu pågår flera studier vid Mottagningen för Barninternetprojekt, BIP. Remittera gärna patienter till oss. Innan du remitterar en patient till någon av studierna är det viktigt att först ha beskrivit studien för patienten/familjen och ta reda på om de kan tänka sig att delta i forskning och att de är införstådda med att det finns ett lottningsförfarande, i de studier som är randomiserade/kontrollerade, det vill säga att det inte i förväg går att bestämma vilken behandling man får.

Depression 13-17 år - BIP IDA

I den här studien lottas deltagare som uppfyller depressionsdiagnos till någon av följande insatser:

  • Vägledd internet-förmedlad KBT-behandling
  • Självledd internet-förmedlad KBT-behandling
  • Treatment as usual. Det vill säga sedvanlig behandling inom BUP öppenvård. 

Tourettes syndrom/   ihållande tics 9-17 år - BIP TIC 

I den här studien lottas deltagare som uppfyller kriterier för Tourettes syndrom eller ihållande tics till en av två olika internetförmedlade behandlingsalternativ. 

Självskadebeteenden 13-17 år - BIP ERITA

I den här studien lottas deltagare med icke-suicidala självskadebeteenden till någon av följande insatser:

  • Rekommenderar behandling för självskadebeteenden + ERITA-behandling via internet.
  • Rekommenderad behandling för självskadebeteenden och i ett senare skede ERITA-behandling via internet. ERITA står för Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents.  

Sömnproblem 13-17 år - BIP Sömn

 I den här studien får alla deltagare som inkluderas genomgå en internetförmedlad sömnbehandling som bygger på KBT.

När vi har tagit emot remissen kontaktar vi familjen via telefon och gör en första screening. De olika studierna har olika rutiner kring bedömningsförfarandet men i samtliga fall tar vi ställning till om patienten uppfyller alla inklusionskriterier och ej några exklusionskriterier) för deltagande i studien.

Observera att Mottagningen för Barninternetprojektet, BIP är en del av BUP FoU Centrum, och inte samma enhet som ”BUP Internetbehandling” som är en egen reguljär specialenhet som erbjuder internetbehandling för barn mellan 7 och 17 år med ångestsyndrom.

 

Läs mer om BIP och deras forskningsprojekt

Depression

I BIP IDA Pilot utvecklar och utvärderar vi internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar i åldern 13 till 17 år med depression. Studien är b...

Läs om BIP IDA

Tourettes syndrom / ihållande tics

BIP TIC arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar i åldern 9 till 17 år med Tourettes syndrom elle...

Läs om BIP TIC

Självskadebeteende

BiP ERITA utvecklar internetförmedlad behandling för ungdomar (13–17 år) med självskadebeteende.

Läs mer om BIP ERITA

Sömn

BIP Sömn arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för ungdomar med sömnproblem.

Läs mer om BIP Sömn