BUP Forsknings- och utvecklingscentrum

De BUP patienter som kliniskt behandlas på BUP FoU Centrum ingår i olika metodutvecklings- eller forskningsprojekt. Det finns för närvarande sex kliniska patientmottagningar knutna till metodutvecklings- och forskningsprojekt dit patienter självklart kan remitteras för vård. När vi inkluderar en patient i en studie eller utvecklingsprojekt så gör vi en vårdbegäran och upprättar en vårdplan, varpå patienten sedan är både patient och studiedeltagare vid BUP FoU Centrum.

Mottagningen för Barninternetprojekt, BIP

Barninternetprojektet, BIP, är ett samarbete mellan BUP i Stockholm och Karolinska Institutet. BIP består idag av flera olika forskare som arbetar med internetförmedlad behandling för olika psykiska besvär som till exempel ångest, tvångssyndrom, självskadebeteende, ont i magen och tics

Läs mer

Mottagningen för KIND

BUP KIND är den kliniskt behandlande enheten inom KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, som är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Centret är ett nära samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Läs mer

Mottagningen för könsinkongruens och –dysfori, KID

KID teamet på Konsultenhet Solna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus har stängt sedan årsskiftet 2019/2020. Verksamheten har flyttats över till BUP Forskning- och utvecklingscentrum där vi istället har öppnat Mottagning KID, för könsinkongruens och könsdysfori.

Läs mer

Mottagningen för Neuropsykiatri

Mottagningen arbetar med att göra breda neuropsykiatriska utredningar hos barn och ungdomar i åldrarna 2 till 18 år.

Läs mer