Mer om DBT-teamet

Till DBT-teamet kommer ungdomar upp till 17 års ålder som har eller har haft ett upprepat självskadebeteende, eventuellt har gjort självmordsförsök och har flera symptom på emotionell instabilitet.

Det kan handla om problem med stora svängningar i humör och känslor, instabila relationer, tomhetskänsla, impulsivitet och ibland också aggressionsutbrott och påtaglig instabil självbild och självkänsla. Om en vuxen person har motsvarande problem beskrivs det ibland med diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning/borderline personlighetsstörning.

Behandlingen i dialektisk beteendeterapi omfattar individualterapi, familjesamtal samt färdighetsträning i grupp, antingen för ungdomar och föräldrar tillsammans eller för ungdomar respektive föräldrar och andra närstående i olika grupper.

Färdighetsträningen innehåller fyra områden; medveten närvaro/mindfulness, att skapa goda relationer, att hantera känslor och att stå ut när det är svårt. Vi arbetar mycket utifrån att försöka acceptera nuet och att stå ut med svåra känslor samtidigt som vi arbetar med förändring för att få det bättre. En viktig del i behandlingen är att kunna vara medvetet närvarande. Vi arbetar med olika övningar som hjälper ungdomarna att fokusera uppmärksamheten ”här och nu” så att de får lättare att hantera plågsamma tankar och känslor.

 

Att komma till oss

Familjer kan komma till BUP Internetbehandling genom remiss från öppenvården eller första linjen. Familjer kan även själva kontakta mottagningen.

Via remiss
Familjer som redan har kontakt med BUP eller första linjen, där det finns en bedömning att internetförmedlad behandling är en lämplig insats, kallas till ett besök på mottagningen. Under detta besök får familjen mer information om vad det innebär att gå i en internetbehandling. Familjen kan då ta ställning till om de vill ha behandling över internet.

Kontakta själva
Familjer som kontaktar BUP Internetbehandling själva, kallas till ett längre bedömningsbesök på mottagningen. Under besöket genomför en psykolog en bred kartläggning av barnets aktuella problem och vad familjen vill ha hjälp med. Familjen får vid besöket även ytterligare information om arbetet med en internetbehandling.
Om psykologen bedömer att internetbehandling är en lämplig insats, och familjen är positiv, påbörjas internetbehandling inom några dagar. Om psykologen däremot inte anser att internetbehandling är en passande behandling, hjälper psykologen familjen vidare till lämplig behandlingsinsats.

Tekniska förutsättningar
För att genomföra behandlingen krävs det att både förälder och barn har BankID. Detta för att kunna logga in och ta del av behandlingsmaterialet via 1177.se. De flesta banker erbjuder idag BankID för barn.

Kort om DBT

Vad är dialektisk beteendeterapi och hur ser behandlingen ut? 
Läs mer på Kort om DBT