Journalföring

BUP för journal över varje patient och den vård och behandling patienten får hos oss. Det är vi, precis som all annan sjukvård i Sverige, skyldiga att göra enligt patientdatalagen. Journalföringen är viktigt för att vården ska kunna ge dig god och säker vård.

Tecknad bild av ung och vuxen som står och pratar

Vad är en journal?

I en journal dokumenteras dina kontakter med vården oavsett om du var på besök hos oss eller ringde över telefon och uppgav ditt namn.

Information om vårdplanenering, bedömningar och behandlingar finns i journalen för att din vård ska kunna följas av vårdpersonalen.

Sammanhållen journal

Liksom all annan landstingsdriven vård i Region Stockholm använder vi sammanhållen journalföring.

Det innebär att vårdpersonal hos oss även kan ta del av uppgifter i journaler hos andra vårdgivare inom Region Stockholm.

Syftet med det är att vi behöver känna till vad som har hänt tidigare, vårdhistoriken, för att kunna ge god och säker vård. Ett annat syfte med sammanhållen journalföring är att det ska gå att granska vården så att den bedrivs på ett korrekt sätt.

Tecknad bild av ett barn som funderar på lek, skola och vänner

Vem kan läsa min journal?

Patientdatalagen reglerar också vem som har rätt att läsa i en journal för att skydda den som är patient mot att obehöriga läser ens uppgifter. Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med en som får läsa i journalen. Varje journalöppning registreras och kan kontrolleras i efterhand.

  • Som patient har du rätt att ta del av vilka som har läst journalen.
  • Som patient har du som regel rätt att läsa i din journal. Vårdnadshavaren har också rätt till det men när barnet blir äldre, i tonåren, krävs oftast att tonåringen ger sitt samtycke. Däremot kan utlämning av journal till patient eller vårdnadshavare nekas, till exempel om vårdpersonalen bedömer att det finns en risk för barnet om uppgifterna lämnas ut.
  • Om du vill begära ut din journal kontaktar du den mottagning där du har fått vård.

Spärra journal

En journal kan spärras för att begränsa vem och vilka vårdgivare som får ta del av den. Detta kan vara en säkerhetsrisk då vi inom vården då inte har tillgång till viktig information om dig.

Det är viktigt att den som spärrar sin journal förstår innebörden och vilka konsekvenser det kan ge innan du tar ett sådan beslut.

Som tonåring kan du fatta ett sådant beslut om vården bedömer att du är mogen att förstå konsekvenserna. Föräldrar har inte rätt att spärra sitt barns journal.

Senast ändrad 2020-12-11