Nationell högspecialiserad vård

BUP Stockholm har av Socialstyrelsen fått det nationella uppdraget att utföra högspecialiserad vård för patienter med svårt självskadebeteende. Uppdraget inleds den 1 januari 2023. Då blir det möjligt för alla regioner att skicka remisser till oss.

Behandlingen för inneliggande vård på BUP Stockholm NHV baseras på dialektisk beteendeterapi (DBT) utvecklad av Marsha Linehan i USA på 90-talet. Behandlingen anses vara effektiv vid behandling av självskadebeteende, suicidalt beteende och annan psykiatrisk problematik hos ungdomar.

På avdelningen kommer ungdomarna erbjudas ett individuellt anpassat strukturerat vårprogram med individualterapeutiska sessioner i DBT samt DBT-färdighetsträning i upp till tre månader. Behandling på avdelningen kan erbjudas då det finns hinder för behandling med intensiva öppenvårdsinsatser. Metoden förutsätter en viss motivation av barnet/ungdomen varför NHV-vården normalt utförs som frivillig vård enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen).

Fokus kommer att ligga på att förstå vad som triggar självskadebeteende och vilken funktion det fyller för patienten för att sedan lära ut samt motivera patienten till att använda sig av olika färdigheter i stället för att självskada.

Färdighetsträningen täcker olika moduler som medveten närvaro, relationsfärdigheter, reglera känslor och att stå ut i krislägen. Utöver dessa specifika behandlingsinslag kommer patienterna kunna få coachning av avdelningspersonal att använda sig av färdigheter när behov uppstår.

Avdelningens struktur erbjuder stöd och ramar för regelbunden dygnsrytm, måltider och annat som ökar chanserna för barnet/ungdomen att tillgodogöra sig behandlingen. Föräldrar och andra anhöriga erbjuds färdighetsträning i grupp på plats eller digitalt. Vid behov kan enskilda föräldrasamtal och/eller familjesamtal erbjudas.

Möjlighet till PTSD-behandling

Om det finns behov av en PTSD-behandling kommer det kunna tillgodoses med exempelvis behandlingen Prolongued exposure (PE) av Edna Foa eller Traumafokuserad KBT (TFKBT).

Psykologer, terapeuter och barnpsykiater med DBT inriktning finns på avdelningen, all omvårdnadspersonal samt paramedicinsk personal har minst en grundläggande DBT utbildning.

Fyra vårdplatser

Avdelningen har fyra platser avsedda för NHV-patienter.

Inför en NHV-inläggning kommer ett förarbete att behöva göras både av remitterande region och av NHV-avdelningen, detta sker i samråd utifrån patientens individuella behov. Program för vidmakthållande av färdigheter, uppföljningar samt eventuella boostersessioner görs i samband med utskrivningen.

Här hittar du remissinnehåll samt remisskriterier

Här finns mer information om nationell högspecialiserad vård inom regionen.