Vilka behandlingsformer jobbar BUP med?

Orsakerna till att barn och unga mår dåligt psykiskt är många och varierande. Vi gör alltid en psykiatrisk bedömning av patientens svårigheter och behandlingsbehov. För oss på BUP är det viktigt att se till den unika situation som varje barn, ungdom och familj befinner sig i och behandlingsplanering görs alltid i dialog med patient och vårdnadshavare.

För många räcker det med några samtal för att hitta en lösning på det som var problematiskt. De strukturerade samtalen kan också ge föräldrar stöd att hantera problemen på egen hand. Kontakten med oss kan då avslutas. När ytterligare behandling behövs har vi många olika alternativ.

Att ta tillvara och stärka familjens och nätverkets resurser är en av grundpelarna i vårt arbete. Vi använder därför metoder som nätverksarbete och olika former av familjebehandling och familjeterapi.

BUP arbetar också individuellt med barn och tonåringar och använder både kognitiv beteendeterapi, KBT, psykodynamisk terapi, PDT. Det finns flera olika inriktningar på behandlingsmetoder utifrån dessa synsätt.

För att förbättra relationer mellan barn och föräldrar arbetar vi med olika samspelsbehandlingar som exempelvis Theraplay eller andra sampelsmetoder. För spädbarns- och småbarnsfamiljer har vi samspelsbehandling i grupp.

Vi arbetar också med farmakologisk behandling.

Det finns också olika former av gruppbehandling hos oss. För barn och tonåringar som utsatts för trauma, till exempel sexuella övergrepp eller bevittnat våld inom familjen, finns särskilda grupper. Vi har också behandlingsgrupper som arbetar processinriktat med fokus på kamratrelationer och förmåga att fungera i grupp. Det finns också föräldragrupper för dem som har barn med olika psykiatriska diagnoser