BUP OCD och relaterade tillstånd

I nuläget pågår studier och metodutvecklingsprojekt kring stegvis vård med IKBT som första insats vid OCD, intensivbehandlingar för OCD samt långtidsuppföljning av OCD och relaterade tillstånd.

Patienter som är i behov av behandling och som är positiva till att vara med i studier och uppföljning kan aktualiseras på BUP FoU Centrum genom telefonkonsultation och därefter remiss.

Följande patienter kan remitteras till BUP FoU, BUP OCD och relaterade tillstånd:

 • diagnostiserad OCD (tvångssyndrom)
 • diagnostiserad BDD (dysmorfofobi)
 • diagnostiserad trichotillomani
 • diagnostiserad dermatillomani
 • diagnostiserat samlarsyndrom
 • diagnostiserade tics som förorsakar funktionsnedsättning och/eller lidande.

För samtliga tillstånd gäller att insatser för tillståndet har bedömts prioriterat framför andra barnpsykiatriska insatser, alternativt att det finns en tydlig vårdplan för övriga insatser samt att man har bedömt att man kan samverka med parallella insatser.

Vi kan också vara behjälpliga med svåra differentialdiagnostiska bedömningar avseende ovanstående tillstånd.

Remisskriterier

 • Det finns en aktuell bedömning inkl basutredning gjord vid remitterande enhet.
 • Patienten bedöms uppfylla en OCD-RT-diagnos (OCD, BDD, samlarsyndrom, tics/tourette, dermatillomani/trichotillomani).
 • Eller, inget av ovanstående tillstånd är diagnosticerat, men remitterande enhet önskar hjälp med differentialdiagnostisk bedömning gällande något av ovanstående tillstånd.
 • Behandling för det tillstånd som patienten remitteras för är prioriterat framför andra barnpsykiatriska insatser.
 • Det finns en beskrivning av ev. samsjuklighet, aktuell hemsituation, aktuell skolsituation, ev. suicidrisk och/eller självskada, aktuella/tidigare insatser av väsentlighet, samt ev. behov av tolk.
 • Vid remiss gällande OCD bör familjen vara informerad om att de i första hand kommer att erbjudas internetförmedlad behandling. (Observera att vi i dagsläget inte kan erbjuda IKBT för de relaterade tillstånden.)
 • Samtliga vårdnadshavare ska ha samtyckt till remiss till, samt eventuella fortsatta behandlingsinsatser vid, BUP OCD.

Innan remissen skickas

Vi önskar att ni ringer innan remiss. Det förkortar vårdförloppet för patienten eftersom vi kan planera insatsen tillsammans med er. Efter telefonkonsultation krävs i regel en mycket kort remiss där du som remittent sammanfattar det vi kommit överens om.

För att komma i kontakt med mottagningen, ring till BUP FoU Centrum: 08-123 522 20.

Kontakt och öppettider till Mottagningen för OCD och relaterade tillstånd

Telefonnummer:
08-123 522 20

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.00

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället. Du kan också kontakta oss via 1177:s e-tjänster.

Adress:
Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum
Gävlegatan 22, uppgång B, plan 8
113 30 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Till dig som är vårdgivare och remittent

Faxnummer: 08-123 498 14

Senast ändrad 2022-08-29