Autismspektrumtillstånd – vad händer på BUP?

När du kommer till BUP behöver vi ta reda på om dina svårigheter i sociala situationer och i kommunikationen med andra beror på autismspektrumtillstånd, AST, eller om det kan finnas någon annan orsak, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att du ska få rätt sorts stöd och hjälp.

Så går en bedömning av AST till

Bedömningen innebär att du behöver komma till oss flera gånger, både för att träffa behandlingspersonal och för att göra olika tester.

När du kommer till BUP får du beskriva dina svårigheter och i vilka situationer det brukar uppstå problem. Du får också berätta hur länge det har känts så. Vi pratar om det som kan vara svårt, men även om dina styrkor och hur du kan använda dem på bästa sätt. Vi kommer också att prata med dina föräldrar för att få deras bild och för att de ska kunna stötta dig på bästa sätt. Under utredningen får du även göra en läkarundersökning.

Testerna kan till exempel vara att du får titta på en bild och beskriva vad du ser. Ett annat exempel är att du får lyssna på en berättelse och svara på frågor om den. Testerna görs för att personer med AST brukar ha svårt för vissa sorters uppgifter, medan de klarar andra väldigt lätt. Resultaten väger vi sedan in i bedömningen för att se om dina egenskaper stämmer överens med egenskaper som personer med AST brukar ha.

Om vår bedömning pekar på att du har AST kommer vi att förklara vad det innebär och berätta om stöd och hjälp som finns. Du får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och dina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

Så får du hjälp och stöd när du har AST

Om BUP gör bedömningen att du har AST, finns hjälp och stöd att få. Hjälpen kan se olika ut för olika personer beroende på vad de har svårt med, men ofta går det ut på att öka kunskapen om AST och själv lära sig om det som känns svårt och att kunna hantera det. Föräldrar och andra vuxna runt omkring kan behöva veta hur dina svårigheter ser ut, så att de bättre kan förstå hur du mår och känner. Vi på BUP kan också hjälpa till att berätta för lärare på skolan, så att hjälpen och stödet där kan bli bättre.

Du kommer även att få träna på sådant som känns svårt. Ett sätt att träna kan vara att delta i gruppträffar där du får träffa andra ungdomar med AST. I gruppen tränar du på att umgås och att kommunicera med varandra.

Det är ganska vanligt att personer med AST även har svårigheter på andra sätt, till exempel att de känner sig väldigt oroliga eller ledsna, eller att de har både AST och adhd. Då anpassas stödet och hjälpen efter vad den andra svårigheten är.

Ibland kan personer med AST få medicin. Det finns ingen medicin som hjälper mot just svårigheterna som har med AST att göra, utan den medicin du får är till för att hjälpa mot svårigheter som du ibland kan ha i kombination med AST, till exempel adhd eller depression.

Få stöd i skolan, hos Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Autismcenter, habiliteringscenter eller BUP

Var du bäst får hjälp efter att AST-diagnos har ställts beror på vad du behöver. För vissa kan diagnosen leda till att deras behov av stödinsatser i skolan blir mer tydliga. Då ansvarar skolan för att genomföra de förändringar som behövs, till exempel se till att du får hjälp av en specialpedagog eller att du får vara i mindre grupper.

Om du har normal utvecklingstakt och inlärningsförmåga kan du få stöd och hjälp på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter (hette förut Aspergercenter) eller ett habiliteringscenter. Både den som har AST och föräldrar får delta i kurser, föreläsningar och grupper där de får träffa andra med liknande erfarenheter. Ni får lära er vad AST innebär och får praktiska råd för att lättare klara vardagen.

Vissa som har AST kan ha svårt för att lära sig och förstå saker. Den som redan har haft kontakt med ett habiliteringscenter kan få hjälp där. På habiliteringscenter arbetar de både med att ge stöd i hemmet och i skolan, och med gruppverksamhet. Föräldrar till små barn med diagnos inom autismspektrum kan få stöd och hjälp hos Autismcenter små barn.  

När bedömningen är klar fortsätter en del att komma till BUP. Oftast är det de som förutom svårigheterna med AST, även behöver hjälp med andra sorters symtom. Det kan till exempel vara att känna sig väldigt ledsen eller orolig, att ha problem med tvång eller rädslor, eller att ha adhd.

Senast ändrad 2021-08-10