Barn, unga och föräldrar upplever ett bra bemötande på BUP

Resultaten visar att både patienter och föräldrar upplever att deras problem tas på allvar, att de blir lyssnade på av BUP:s personal och att de sammantaget får bra hjälp. På dessa påståenden uppger över 90 procent att de helt eller delvis instämmer.

Hur pass lätt det känns att prata med sin BUP-behandlare är ett område där svaren från barn och föräldrar skiljer sig åt. 79 procent av föräldrarna instämmer helt i att det känns lätt att prata, medan siffran för barn och ungdomar är lägre, 58 procent. Barn i åldern 8-10 år tycker att det är lättare att prata än vad de äldre ungdomarna gör.

– Patientenkäten är viktigt verktyg för oss för att få reda på patienters upplevelse av vården och vårt bemötande. Det ger oss möjlighet att få syn på och förbättra brister. Vi är tacksamma för att så många barn, ungdomar och föräldrar tagit sig tid att svara på enkäten, säger Peter Ericson, verksamhetschef för BUP Öppenvård.

Patientundersökningar för att systematiskt samla in patienters upplevelser av vården och återkoppla resultaten till verksamheten har genomförts i någon form sedan 2007. Att patienter som helhet är nöjda med den vård de får på BUP och att de upplever att de blir bemötta med respekt och hänsyn är ett resultat som brukar återkomma.

Resultaten från årets enkät visar att patienter och deras familjer önskar bättre information om hur BUP arbetar och vilken typ av hjälp och behandling som de kan få.

– Detta är något som vi på olika sätt arbetat med genom åren. Just nu pågår till exempel en utveckling av ett tekniskt stöd till BUP:s behandlare som ska göra att de på ett enkelt sätt kan skriva ut och ge patienten en vårdplan och information om den behandlingsinsats som man kommit överens om. Det planeras att bli klart under mitten av 2017 , säger Peter Ericson.

BUP:s patientenkät delades ut till patienter i väntrummen under maj månad i hela verksamhetet utom i heldygnsvården. Den fanns i tre versioner: för barn 8–10 år, ungdomar 11–18 år och för vårdnadshavare. Cirka 4 300 personer besvarade enkäten. Varje enhetschef har fått ta del av resultaten för sin mottagning eller enhet.

Kvalitetsarbete

Verksamhetsuppföljning är en grundpelare i vårt arbete med att utveckla vården. Genom att blicka bakåt och utvärdera vårt arbete kan vi veta åt vilket håll utvecklingen ska ledas.

Läs mer om kvalitetsarbete inom BUP
Nyheter